POLSKI ENGLISH

W nabliższym numerze

Celuloza bakteryjna – zastosowanie


Dominika Bednarczyk, Izabela Betlej, Piotr Boruszewski

    Streszczenie

    W pracy przedstawiono możliwości zastosowania celulozy bakteryjnej w licznych dziedzinach przemysłu. Dane literaturowe wskazują na bardzo dobre parametry wytrzymałości mechanicznej i fizycznej biopolimeru bakteryjnego, takie jak wysoka wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, chłonność oraz znacznie wyższy stopień polimeryzacji i krystaliczności w porównaniu do celulozy pochodzenia roślinnego. Dokonana kwerenda potwierdza, że celuloza bakteryjna jako polimer pozbawiony ligniny i hemiceluloz może być w zdecydowanie łatwiejszy sposób przetwarzana i wykorzystywana do różnych celów aplikacyjnych w różnych branżach i sektorach gospodarki, od medycyny po przemysł papierniczy czy elektroniczny.

  • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Celuloza bakteryjna - czynniki warunkujące wydajność syntezy


Dominika Bednarczyk, Izbela Betlej, Piotr Boruszewski,

    Streszczenie

    Wydajność syntezy celulozy bakteryjnej, poza rodzajem wytwarzających ją bakterii, determinowana jest przez wiele innych czynników, takich jak rodzaj pożywki hodowlanej, zawartość źródeł węgla i azotu w podłożu, temperatura i ilość tlenu, pH medium, wielkość powierzchni, na której może tworzyć się błona celulozy, czy obecność innych mikroorganizmów. Optymalnie dobrany skład pożywki oraz warunki hodowli są ważne dla prawidłowego wzrostu bakterii, który stymuluje powstawanie celulozy mikrobiologicznej. W niniejszej pracy, na podstawie przeglądu literatury przedstawiono informacje dotyczące wpływu wybranych czynników warunkujących przebieg i wydajność syntezy celulozy bakteryjnej.

  • Pełny tekst artykułu w języku polskimZdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online