Numer 1-2/2018 Zdjęcie


Wpływ temperatury na wybrane właściwości płyt wiórowych budowlanych


Piotr Borysiuk, Paweł Kozakiewicz, Tomasz Nurczyk

  Streszczenie

  W ramach pracy zbadano wpływ temperatury na wybrane właściwości wiórowych płyt budowlanych. Przemysłowe płyty wiórowe typu P5 (po 10 próbek na wariant) zostały poddane działaniu temperatur -20, 0, +20, +40, +60, +80, +100 i +120°C, w czasie 7 dni. W badanych płytach oznaczono wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu. Wykazano, że wzrost temperatury eksploatacji płyt wpływa na spadek parametrów wytrzymałościowych.

 • Pełny tekst artykułu

Wpływ prędkości obciążania przy zginaniu płyt pilśniowych suchoformowanych na ich wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości przy zginaniu


Grzegorz Kowaluk, Michał Glinka, Conrad Sala

  Streszczenie

  W artykule podjęto próbę ustalenia wpływu czasu obciążania próbek płyt MDF na wartości wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości. Wykazano, że zmiana prędkości obciążania próbek (zmiana czasu do zniszczenia próbek) wpływa w sposób istotny na wartości wytrzymałości na zginanie. Nie potwierdzono podobnej istotnej zależności w odniesieniu do wartości modułu sprężystości płyt MDF w całym badanym zakresie grubości płyt (12, 16 i 18 mm).

 • Pełny tekst artykułu

Analiza wpływu okresu sezonowania płyt wiórowych na ich właściwości mechaniczne


Eliza Lieber, Dariusz Pawlak, Piotr Boruszewski

  Streszczenie

  W pracy dokonano analizy zmiany parametrów właściwości mechanicznych płyt wiórowych w zależności od czasu ich sezonowania. W tym celu wyprodukowano w warunkach laboratoryjnych płyty wiórowe trójwarstwowe o grubości 16 mm i gęstości 680 kg/m3. W produkcji płyt wykorzystano żywicę melaminowo-mocznikowo-formaldehydową. Płyty poddano badaniom właściwości mechanicznych, takich jak: wytrzymałość na zginanie statyczne, moduł sprężystości przy zginaniu statycznym, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty oraz zdolność utrzymania wkrętów. Dodatkowo wykonano analizę rozkładu gęstości na przekroju poprzecznym płyt. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nie można wykluczyć wpływu czasu sezonowania na właściwości mechaniczne płyt. Jednak w przypadku przebadanych materiałów wpływ ten był niewielki i najbardziej widoczny w pierwszych 24 godzinach od wyprodukowania płyt. W kolejnych dniach sezonowania następowała minimalna zmiana parametrów wytrzymałościowych płyt.

 • Pełny tekst artykułuZdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online