POLSKI ENGLISH


Procedura recenzowania

Opracowania (publikacje) naukowe przekazane do Redakcji czasopisma „Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie” są recenzowane. Stosowany jest model double-blind review process (tzw. podwójnie ślepa recenzja) zapewniająca anonimowość autora i recenzenta. Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego bez podania uzasadnienia, ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, niską jakość merytoryczną lub błędy edytorskie, a także nieprawidłowe przedstawienie wyników. Recenzent przygotowuje recenzję na "Formularzu recenzji artykułu" i przesyła ją drogą elektroniczną do Redakcji.

Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Redakcji. Po uwzględnieniu przez autora uwag z recenzji, tekst naukowy kierowany jest do ostatecznej akceptacji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.


Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2023

redakcja@biuletyn.online