POLSKI ENGLISH


Wymagania edytorskie dla artykułów naukowych:

  • dane o autorze/autorach - imię i nazwisko, afiliacja autora/autorów oraz jego/ich ORCID, a także adres mailowy osoby do korespondencji
  • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
  • streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim
  • słowa kluczowe w języku polski i angielskim
  • podpisy tabel i rysunków w języku polskim i angielskim
  • tekst artykułu w języku polskim lub angielskim powinien składać się z następujących części: wprowadzenie, cel i zakres pracy, materiały i metodyka badań, wyniki i analiza, wnioski lub podsumowanie, podziękowania lub informacja o źródłach finansowania, wykaz literatury

Formatowanie poszczególnych części artykułu dostępne jest w szablonie (wersja doc).

Załączone rysunki i fotografie - min. 300 dpi, najlepiej dołączyć oryginał poza tekstem. Wykresy z arkusza kalkulacyjnego sformatowane jednakowo w całym artykule, w sposób zwarty brak zbytecznej wolnej przestrzeni w obrębie wykresu oraz między wykresem i opisami osi, tytułem, legendą).

Przysłane artykuły będą wstępnie kwalifikowane przez zespół redakcyjny i kierowane do recenzentów.

Po pozytywnych recenzjach każdemu artykułowi naukowemu zostanie przyporządkowany numer DOI i zostanie on opublikowany w wersji elektronicznej na stronie www.biuletyn.online, a następnie ukaże się w wersji drukowanej Biuletynu.

Artykuły w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres email:
redakcja@biuletyn.online
Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2023

redakcja@biuletyn.online