POLSKI ENGLISH

Numer 1-2/2021 Zdjęcie

Wpływ udziału drewna śliwy na właściwości wytwarzanych plyt wiórowych


Radosław Auriga, Piotr Borysiuk, Zuzanna Misiura

  Streszczenie

  W ramach pracy zbadano wpływ udziału drewna śliwy pochodzacego z rocznego cięcia pielęgnacyjnego na właściwości mechaniczne i fizyczne wyworzonych płyt wiórowych. Wytworzono trójwarstwowe płyt wiorowe z 0%, 25% i 50% udziałem wiórów z odapdowego drewna śliwy. Wytworzono plyty wiórowe zbadano pod kątem właściwości mechanicznych (MOR, MOE, IB) i fizyczne (spęcznienie na grubość po 2 h i 24 h moczenia w wodzie). Stwierdzono, że udział wiórów z odpadowego drewna śliwy wpływa na istotny statystycznie spadek właściwości wytrzymałościowych płyt. Przy czym płyty z udziałem drewna śliwy spełniają wymagania zawarte w normie EN 312:2011 dla płyt typu P1. Ponadto udział wiórów z drewna śliwy wpłyną generalnie na wzrost spęcznienia na grubość wytwarzanych płyt wiorowych.

 • Pełny tekst artykułu

Wpływ szkła wodnego na wybrane właściwości plyt wiórowych


Piotr Borysiuk, Radosław Auriga, Wojciech Jasiński

  Streszczenie

  W ramach badań przedstawiono właściwości płyt wiórowych impregnowanych powierzchniowo szkłem wodnym. Zastosowano 3 warianty impregnacji powierzchniowej: jedną, dwiema i trzema warstwami szkła wodnego. Dla zaimpregnowanych płyt zbadano palność metodą pojedynczego płomienia oraz oznaczono ich wybrane właściwości mechaniczne i fizyczne (MOR, MOE, IB gęstość i profil gęstośći, nasiąkliwość i spęcznienie na grubość po moczeniu w wodzie. Jako wariant kontrolny zbadano płyty wiórowe nieimpregnowane. Stwierdzono, że impregnacja powierzchniowa płyt wiórowych szkłem wodnym poprawia ich odporność na dziaanie ognia. Przy naniesieniu 93 g/m2 płyty impregnowane poierzchniowo szkłem wodnym wykazują istotną statystycznie poprawę właściwośći mechanicznych. Płyty impregnowane wykazywały obniżenie odpornosći na działanie wilgoci.

 • Pełny tekst artykułu

Wybrane słaściwości płyt hybrydowych z włokien palmy oleistej i wiórów kauczukowca


Paulina Bielska, Mariusz Mamiński

  Streszczenie

  Opisano możliwość wykorzystania włókien z odpadowych makuchów owocni palmy oleistej (EFB) i wiórów kauczukowca w hybrydowych płytach włóknisto-wiórowych. Płyty wykonano w trzech wariantach gęstosći: 600, 700 i 800 k/m3, dla których określono profil gęstości, nasiąkliwość (65-92%), spęcznienie (26-29%), wytrzymałość na rozciaganie prostopadłe do płaszczyzn (0,27-0,65 N/mm2) oraz wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej (0,14-0,34 N/mm2). Stwierdznono, że żaden z wariantów płyty nie spełnia wymagań norm dotyczacych wytrzymałości na odrywanie warstwy przypowierzchniowej (PN-EN 312) oraz spęcznienia i nasiąkliwości (PN-EN 622). Płyty o gęstosci 800 kg/m3 odznaczały się wytrzymałością na rozciaganie prostopadłe do płaszczyzny płyty 0,65 N/mm2 i tym samym spełniły wymagania normy PN-EN 622. Badania pokazują, że włókna palmy oleistej i wióry kauczukowca mogą stanowić potencjalny surowiec do produkcji hybrydowych płyt włóknisto-wiórowych.

 • Pełny tekst artykułu

Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online