POLSKI ENGLISH

Numer 1-2/2022 Zdjęcie

Celuloza bakteryjna – zastosowanie


Dominika Bednarczyk, Izabela Betlej, Piotr Boruszewski

  Streszczenie

  W pracy przedstawiono możliwości zastosowania celulozy bakteryjnej w licznych dziedzinach przemysłu. Dane literaturowe wskazują na bardzo dobre parametry wytrzymałości mechanicznej i fizycznej biopolimeru bakteryjnego, takie jak wysoka wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, chłonność oraz znacznie wyższy stopień polimeryzacji i krystaliczności w porównaniu do celulozy pochodzenia roślinnego. Dokonana kwerenda potwierdza, że celuloza bakteryjna jako polimer pozbawiony ligniny i hemiceluloz może być w zdecydowanie łatwiejszy sposób przetwarzana i wykorzystywana do różnych celów aplikacyjnych w różnych branżach i sektorach gospodarki, od medycyny po przemysł papierniczy czy elektroniczny.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Celuloza bakteryjna - czynniki warunkujące wydajność syntezy


Dominika Bednarczyk, Izbela Betlej, Piotr Boruszewski,

  Streszczenie

  Wydajność syntezy celulozy bakteryjnej, poza rodzajem wytwarzających ją bakterii, determinowana jest przez wiele innych czynników, takich jak rodzaj pożywki hodowlanej, zawartość źródeł węgla i azotu w podłożu, temperatura i ilość tlenu, pH medium, wielkość powierzchni, na której może tworzyć się błona celulozy, czy obecność innych mikroorganizmów. Optymalnie dobrany skład pożywki oraz warunki hodowli są ważne dla prawidłowego wzrostu bakterii, który stymuluje powstawanie celulozy mikrobiologicznej. W niniejszej pracy, na podstawie przeglądu literatury przedstawiono informacje dotyczące wpływu wybranych czynników warunkujących przebieg i wydajność syntezy celulozy bakteryjnej.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Nieskończona trwałość narzędzi skrawających - teoretyczne rozważania w kontekście tribologii relatywistycznej


Jacek Wilkowski, Marek Barlak

  Streszczenie

  W artykule opisano szereg zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących na styku powierzchni materiałów w kontakcie tribologicznym. Począwszy od ruchu liniowych defektów struktury krystalicznej (dyslokacji), drgań sieci tej struktury, poprzez zjawisko dyfuzji, transferu masy, powstawania „ciał trzecich”, generowania triboplazmy, a kończąc na powstawaniu związków kompleksowych i filmu surfingowego. W celu wytłumaczenia nietypowego przebiegu niektórych zjawisk sięgnięto po założenia tribologii relatywistycznej i termodynamiki układów otwartych. Przedstawione zjawiska były fundamentem dla hipotetycznej idei o nieskończonej trwałości narzędzi skrawających.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Zwiększenie możliwości technicznych implantatora jonów w procesach obróbki narzędzi


Marek Barlak. Jacek Wilkowski, Zbigniew Werner, Bogdan Staszkiewicz, Jerzy Zagórski

  Streszczenie

  Implantacja jonów jest stosunkowo prostą metodą modyfikacji właściwości materiałów,wykorzystującą energię kinetyczną jonów rozpędzonych w polu elektrycznym. Może być wykorzystywana do zmiany parametrów próbek w badaniach naukowych, ale również dopoprawy właściwości gotowych elementów np. części maszyn czy narzędzi, ze względu nato, że w procesie modyfikacji nie zmieniają się: kształt oraz gabaryty modyfikowanych materiałów. Jednakże, aby zapewnić większą efektywność tej metody, często należy wykorzystywać dodatkowe oprzyrządowanie zwiększające możliwości techniczne implantatora jonów. W pierwszej części artykułu przedstawiono, krótką historię metody implantacji jonów orazprzykłady jej zastosowań w różnych dziedzinach. Druga część artykułu, uwzględniająca aspekt ekonomiczny procesu, przedstawia praktyczne porady dotyczące wykorzystywania różnego rodzaju uchwytów i manipulatorów modyfikowanych próbek/narzędzi, które mogąpomóc w projektowaniu urządzeń i procesów modyfikacji.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim
Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online