POLSKI ENGLISH

Numer 3-4/2019 Zdjęcie

Wpływ warunków użytkowania na wybrane właściwości meblowych płyt wiórowych wykończonych filmem melaminowym


Piotr Borysiuk, Agnieszka Furmanik, Radosław Auriga

  Streszczenie

  W ramach pracy zbadano wpływ wilgotności względnej powietrza na wybrane właściwości meblowych płyt wiórowych, wykończonych filmem melaminowym. Do badań wykorzystano przemysłowe płyty wiórowe typu P2, które poddano siedmiodniowej klimatyzacji w powietrzu o temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 40% i 75%. Dla badanych płyt oznaczono: wilgotność, profil gęstości, wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości przy zginaniu statycznym, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty, spęcznienie na grubość i nasiąkliwość po 24 h moczeniu w wodzie. Wykazano, że wzrost wilgotności względnej powietrza w którym eksploatowane są płyty wpływa istotnie na wzrost ich wilgotności. Ma to swoje przełożenie na zmiany ich parametrów wytrzymałościowych, przy czym istotny statystycznie spadek wartości odnotowano jedynie w przypadku modułu sprężystości. Po procesie klimatyzacji płyty charakteryzowały się również obniżonym spęcznieniem na grubość i porównywalną nasiąkliwością.

 • Pełny tekst artykułu

Wybrane problemy modelowania głębokościowych profili pierwiastków, implantowanych do narzędzi wykorzystywanych w obróbce materiałów drzewnych


Marek Barlak, Jacek Wilkowski, Zbigniew Werner

  Streszczenie

  W artykule przedstawiono wybrane problemy modelowania głębokościowych profili azotu, implantowanego do narzędzi WC-Co do obróbki materiałów drzewnych. Przedstawiono wpływ rodzaju programu modelującego, jego ustawień, właściwości materiału podłoża i rodzaju wiązki jonów na uzyskiwane wyniki. Najmniejszy wpływ zaobserwowano dla różnej zawartości kobaltu i gęstości materiału podłoża, a największy - dla różnego rodzaju implantowanych jonów.

 • Pełny tekst artykułu

Wpływ separacji jonów azotu w procesie implantacji warstwy wierzchniej ostrzy WC-Co na ich trwałość podczas frezowania płyty wiórowej


Jacek Wilkowski, Marek Barlak, Roman Böttger, Zbigniew Werner

  Streszczenie

  W artykule przedstawiono wpływ separacji jonów azotu w procesie implantacji warstwy wierzchniej ostrzy ze standardowego węglika spiekanego (WC-Co). Ostrza w postaci noży wymiennych do głowic frezarskich modyfikowano z wykorzystaniem implantatorów z separacją i bez separacji jonów. Trwałość ostrzy modyfikowanych dwoma sposobami oraz ostrzy kontrolnych (niemodyfikowanych) weryfikowano podczas frezowania trójwarstwowej płyty wiórowej przy stałych parametrach skrawania. Obróbkę zrealizowano na sterowanym numerycznie centrum obróbczym CNC. Kryterium stępienia ostrza była wartość 0,2 mm bezpośredniego wskaźnika zużycia, mierzona na powierzchni przyłożenia, określana jako maksymalna szerokość pasma starcia (VBmax). Proces implantacji istotnie zwiększał całkowitą drogę frezowania płyty drewnopochodnej do uzyskania przez ostrze bezpośredniego kryterium stępienia. Wykazano również wpływ separacji jonów w procesie implantacji na trwałość frezarskich noży wymiennych. Implantacja bez separacji jonów azotu zwiększała średnią trwałość ostrzy, podwyższając jednocześnie ich trwałościowy współczynnik zmienności. Natomiast, zastosowanie separacji jonów w mniejszym stopniu podwyższało trwałość, jednocześnie obniżając współczynnik zmienności trwałości ostrzy.

 • Pełny tekst artykułu

Możliwości wykorzystania melasy drzewnej jako kleju utwardzanego metoksymetylomelaminami


Tomasz Karkowski, Mariusz Mamiński

  Streszczenie

  W ramach badań scharakteryzowano melasę drzewną i podjęto próby jej sieciowania żywicą metoksymetylomelaminową. Sporządzono masy klejowe o stosunku wagowym melasa/metoksymetylomelamina 1:1, 2:1, 4:1 z kwasem p-toluenosulfonowym jako utwardzaczem. Czasy żelowania wahały się od 185 s do 75 s. Wytrzymałości spoin klejowych w drewnie bukowym zawierały się w zakresie od 6,5 MPa do 9,4 MPa. Właściwości fizykochemiczne klejów i właściwości mechaniczne spoin wskazują na możliwość dalszego rozwoju tej grupy klejów.

 • Pełny tekst artykułuZdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online