POLSKI ENGLISH

Numer 3-4/2021 Zdjęcie

Podatność na obróbkę wierceniem płyt wiórowych z udziałem paździerzy konopnych


Radosław Auriga, Piotr Borysiuk, Aleksandra Waracka, Alicja Auriga

  Streszczenie

  Zbadano wpływ udziału paździerzy konopnych w poszczególnych warstwach trójwarstwowej płyty wiórowej na jej podatność na wiercenie. Wytworzono siedem wariantów trójwarstwowych płyt wiórowych z 0, 10 i 25% udziałem paździerzy konopnych odpowiednio w: warstwach zewnętrznych, warstwie wewnętrznej i warstwach zewnętrznych i wewnętrznej. Dla wytworzonych płyt wiórowych zbadano siłę osiową oraz moment skręcający występujące podczas wiercenia. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno udział paździerzy konopnych jak i warstwa, w której ten udział występuje, w sposób istotny wpływają na wartość siły osiowej oraz momentu obrotowego podczas wiercenia. Należy przy tym zaznaczyć, że istotny wpływ na siłę osiową i moment obrotowy widoczny jest dopiero przy 25% udziale paździerzy konopnych w płycie wiórowej w warstwach zewnętrznych i wewnętrznej.

 • Pełny tekst artykułu w języku angielskim

Celuloza bakteryjna - charakterystyka, synteza, właściwości


Dominika Bednarczyk, Izbela Betlej, Piotr Boruszewski,

  Streszczenie

  Praca obejmuje szczegółową kwerendę w zakresie mikroorganizmów posiadających zdolność syntezy celulozy bakteryjnej z uwzględnieniem przebiegu generowanych przez nie procesów symbiotycznych interakcji, skutkujących tworzeniem łańcuchów celulozowych w ich komórkach. Ponadto, w oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę wybranych właściwości celulozy bakteryjnej oraz stosowanych metod hodowli mikroorganizmów syntetyzujących biopolimer, w tym prześledzenie wpływu warunków fermentacji na wydajność jego produkcji.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Porównawcze badania technologiczne wytrzymałości meblowych elementów sklejkowych


Ewa Skorupińska, Krzysztof Wiaderek, Maciej Sydor

  Streszczenie

  W wielkoseryjnej produkcji mebli oczekuje się, aby właściwości materiałów wejściowych mieściły się w znanych, możliwie wąskich granicach i nie zmieniały się nadmiernie w kolejnych dostarczanych partiach materiału. Ponieważ obecne zakłócenia w łańcuchach dostaw zmniejszyły zdolności produkcyjne niektórych dostawców płytowych materiałów meblowych, spowodowało to konieczność włączenia do produkcji materiałów od różnych dostawców. Te materiały są jednakowe co do ich rodzaju, ale w praktyce mają różne właściwości wytrzymałościowe, co negatywnie wpływa na jakość wyrobów końcowych. Pojawia się zatem uzasadniona konieczność częstej eksperymentalnej weryfikacji właściwości dla każdej partii materiału. Takie badania weryfikacyjne przeprowadzono na próbkach o wymiarach zgodnych z wymiarami rzeczywistego elementu meblowego (1990 × 150 × 12 mm, długość × wysokość × grubość), wykonanych ze sklejki od pięciu różnych dostawców. Celem było porównanie średniej wytrzymałości na zginanie oraz zmienności tej wytrzymałości w badanej serii. Badania wykonano stosując autorską metodę i urządzenie badawcze. Średnie wartości sił niszczących dla próbek referencyjnych wynosiły 1428 N, ze zmiennością siły niszczącej w serii wynoszącą 12%. Najmniejsza wartość średnia została zmierzona dla serii C (790 N, zmienność 22%). Największe różnice skrajnych wytrzymałości poszczególnych próbek w serii zaobserwowano dla serii B (zmienność 70% wytrzymałości średniej). Główne wnioski i spostrzeżenia: (1) w praktyce przemysłowej materiały jednakowe co do rodzaju mogą mieć całkowicie różne właściwości, co wyklucza je z produkcji seryjnej; (2) najbardziej prawdopodobną przyczyną zmienności wytrzymałości na zginanie było znaczne i nagromadzenie bardzo różnych wad materiału w próbkach serii A, B, C i D, większe niż w serii referencyjnej.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim


Wpływ prędkości posuwu podczas frezowania na jakość obróbki rowków dekoracyjnych w okładzinach skrzydeł drzwiowych wykonanych z płyt HDF


Zdzisław Kwidziński, Łukasz Sankiewicz, Joanna Bednarz, Dariusz Darżnik, Bartłomiej Knitowski, Marta Pędzik, Romasz Rogoziński

  Streszczenie

  Przeprowadzono analizę mającą na celu zbadanie możliwości zwiększenia wydajności sterowanego numerycznie stanowiska frezowania dekoracyjnych rowków w okładzinach skrzydeł drzwiowych wykonanych z HDF. Czynnikiem decydującym o skuteczności operacji technologicznej była ocena jakości powierzchni. Oceny dokonywano dwukrotnie. Stwierdzono, że zwiększenie posuwu na frezarce, na której wykonywane są frezowania dekoracyjne jest możliwe przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu jakości wyrobów wyłącznie dla jednej z badanych płyt HDF przy maksymalnej prędkości posuwu wynoszącej 8 m/min.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Wpływ chropowatości powierzchni narzędzi WC-Co do obróbki materiałów drzewnych na modelowane parametry głębokościowych profili implantowanego azotu


Jacek Wilkowski, Marek Barlak

  Streszczenie

  W artykule przedstawiono zależności parametrów głębokościowych profili uzyskanych podczas modelowania implantacji jonów azotu od parametrów profilu pierwotnego chropowatości powierzchni narzędzi WC-Co do obróbki materiałów drzewnych. Opracowano algorytm wyznaczania średniego kąta padania wiązki jonów na powierzchnię implantowaną, który wykorzystano w programie modelującym głębokościowe profile. Wykazano wysokie zależności korelacyjne parametru rozrzutu zasięgu ΔR p od badanych parametrów profilu pierwotnego chropowatości powierzchni WC-Co: średniej arytmetycznej odchyłek profilu pierwotnego Pa, średniej kwadratowej odchyłek profilu pierwotnego Pq i maksymalnej wysokości profilu pierwotnego Pz.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskimZdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online